پورتال در حال تغییر و توسعه می باشد در صورت مواجه شدن با مشکلی لطفا بعدا مراجعه فرمائید - تلفن پشتیبانی 08132569074
پرتال ویژه نظام جامع پیشنهادات و تکریم ارباب رجوع
اداره کل هواشناسی استان همدانطراحی و اجرا: واحد انفورماتیک مرکز تحقیقات هواشناسی کاربردی استان همدان
Design: Mohammadi2328}@Gmail'..com